Proof of Concept Informatie-rotonde Watercrisisbeheersing

Ontwikkeling van een proof of concept
Watercrisissituaties en calamiteiten zijn er altijd geweest in onze samenleving. En ook in de toekomst zal dat zo blijven. Belangrijker is het om ons te concentreren op hoe we het beste om gaan met een overstroming en de mogelijke cascade effecten ervan. Voor professionele en adequate samenwerking om calamiteiten het hoofd te bieden, is een structurele en efficiënte informatie-uitwisseling essentieel. Om deze samenwerking naar een hoger plan te brengen, heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen met haar ketenpartners, kennisinstituten en het bedrijfsleven in 2016 het initiatief genomen te onderzoeken of een informatierotonde voor watercrisisbeheersing (3DDelta) praktisch haalbaar zou zijn. Meer specifiek is gekeken naar het on the fly in kaart brengen van impact van overstromingen op kwetsbare objecten en de energievoorziening, en deze impact tegelijk in een semi-3D beeld te vertalen.

Flexibel en modulair
In de ambitie om een grote innovatiestap te zetten in de beslissingsondersteuning tijdens extreme wateroverlast of overstromingen, hebben Deltares, TNO, Geodan en Nelen en Schuurmans in de Proof of Concept hun krachten gebundeld. Doel was onderzoeken of het genereren van impactbeelden behorende bij simulaties van overstromingen technisch mogelijk is. Daartoe is binnen 3D Delta gebruik gemaakt van afzonderlijke applicaties, zoals 3Di (Nelen en Schuurmans, Deltares), Circle (Deltares), Eagle 3D (Geodan) en Sim-ci (Alliander). De afzonderlijke onderdelen vormen samen een flexibel (modulair) geheel dat aangestuurd wordt vanuit een ‘slimme server’.

Huidige modules: 3DI, Eagle 3D
Met modellen als 3Di is met een zeer hoge ruimtelijke resolutie een natuurgetrouwe voorspelling te maken. Zo levert de combinatie van overstromingsverlopen met geografische informatie, bijvoorbeeld de gewenste wegenbegaanbaarheidskaarten. De mogelijkheden van informatiekoppeling gaan zelfs zo ver dat het functioneren van elektriciteitsnetwerken - en de relatie met andere kritische objecten zoals ziekenhuizen - bij overstroming in kaart gebracht kan worden.

Resultaat: Impact op objecten in principe in één beeld samen te brengen
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, één samengesteld beeld is nog krachtiger. Eagle 3D neemt deze taak op zich: het kan onmiddellijk van water- en uitvalinformatie een 3D representatie genereren. Een beeld dat, eenmaal afgeleid, kan worden gedeeld met mono- en multidisciplinaire crisisteams en de eenheden in het veld. Tijdens de oefeningen ‘Waterwolf’ en ‘Purple Nectar’ is de informatie-uitwisseling en visualisatie getest op inhoud en gebruik. Wel is zijn er voor het afleiden van dat beeld nog veel stappen nodig die door experts 'achter de schermen' moeten worden uitgevoerd. Maar het is technisch mogelijk om na draaien van een overstromingsscenario, automatisch de impact op objecten te berekenen en dit samen te vatten in een 3D beeld.

Evaluatie
De reacties op de proof of concept waren zeer positief. Ofschoon de impact op de stroomvoorziening nog zeer rudimentair is bepaald (uitval op basis van grove GIS exercitie) is het wel gelukt het semi-3D beeld te genereren van de impact op objecten. Tijdens de evaluatie-discussie na een demo van de proof of concept is het gebruik van  informatie tijdens crises uitgebreid besproken. Conclusie: Het concept 'informatierotonde' moet zeker worden doorontwikkeld.

Betrokken partijen
Ontwikkelaars proof of concept:

 • Deltares;
 • Nelen en Schuurmans;
 • Geodan;
 • TNO.

Opdrachtgevende partijen:

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • Wetterskip Fryslân;
 • De Provincie Noord Holland;
 • Alliander;
 • Ministerie van Defensie;
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
 • Rijkswaterstaat.

Evaluatie discussie Informatie rotonde

Promo Informatie rotonde